Quyết định 2180/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2180/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Cà Mau Số hiệu: 2180/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Cà Mau

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA TỈNH CÀ MAU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Cà Mau.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA TỈNH CÀ MAU
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA TỈNH CÀ MAU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2180/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2180/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2180/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2180/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2180/QĐ-UBND

Đang cập nhật