Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Số hiệu: 61/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 27/2014 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng và căn cứ xét khen thưởng
 • Chương II TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
 • Mục 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THI ĐUA
 • Điều 5. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
 • Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai tổ chức phong trào ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 8. Tổ chức khối, cụm thi đua
 • Mục 2. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
 • Điều 9. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
 • Điều 10. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Chương III ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
 • Điều 11. Giấy khen
 • Điều 12. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Chương IV NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ TỶ LỆ, CƠ CẤU XÉT DANH HIỆU THI ...
 • Điều 13. Trường hợp không xét danh hiệu thi đua
 • Điều 14. Trường hợp không xét khen thưởng
 • Điều 15. Tỷ lệ, cơ cấu xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt ...
 • Chương V THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG
 • Điều 16. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
 • Điều 17. Thẩm quyền xét duyệt, cho ý kiến hồ sơ khen thưởng
 • Điều 18. Trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua
 • Điều 19. Tuyến trình khen thưởng
 • Điều 20. Thủ tục, hồ sơ đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 • Điều 21. Quy định thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng
 • Điều 22. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng
 • Chương VI HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP VÀ HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÁC CẤP
 • Điều 23. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
 • Điều 24. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; huyện, thị xã; xã, phường, thị ...
 • Điều 25. Hội đồng Sáng kiến các cấp
 • Chương VII QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 • Điều 26. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng
 • Điều 27. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Đối với các nội dung khác có liên quan mà không có trong Quy định này thì áp dụng văn bản quy ...
 • Điều 29. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ...
 • Điều 30. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện Quy định này và theo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật