Quyết định 27/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 27/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự Số hiệu: 27/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 05/01/2018 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Quyết định 27/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ HỆ THỐNG THI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh ...
 • QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Chương II PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
 • Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
 • Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất
 • Điều 6. Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 7. Họp báo
 • Điều 8. Xử lý thông tin báo chí phản ánh
 • Điều 9. Quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo ...
 • Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn
 • Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách ...
 • Điều 13. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành ...
 • Điều 14. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/QĐ-BTP

Đang cập nhật