Quyết định 159/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 159/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 159/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Quảng Bình ban hành Số hiệu: 159/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài Ngày ban hành: 20/01/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 159/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Quảng Bình ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NHIỆM ...
  • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ...
  • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh ...
  • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN ...
  • I. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 159/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 159/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 159/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 159/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 159/QĐ-UBND

Đang cập nhật