Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy định đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 04/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 19/01/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy định đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số 49/2012 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài ...
 • QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 5. Thẩm quyền tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 6. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt
 • Chương II QUỸ ĐẤT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 7. Quỹ đất và điều kiện về đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 8. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất
 • Chương III TRÌNH TỰ LẬP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 9. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 10. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 11. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 12. Xác định giá khởi điểm và thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm
 • Điều 13. Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 14. Bước giá
 • Điều 15. Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá
 • Điều 16. Niêm yết việc đấu giá, thông báo tổ chức đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá
 • Điều 17. Điều kiện tham gia đấu giá
 • Chương IV TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ VÀ NGƯỜI THAM GIA ĐẤU ...
 • Điều 18. Hình thức tổ chức cuộc đấu giá
 • Điều 19. Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 20. Biên bản cuộc đấu giá
 • Điều 21. Xử lý tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ
 • Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 25. Rút lại giá đã trả
 • Điều 26. Từ chối kết quả trúng đấu giá
 • Điều 27. Đấu giá không thành
 • Chuong V TRÌNH TỰ GIAO ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ
 • Điều 28. Phê duyệt, công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 29. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản tài chính sau khi có quyết định công nhận kết ...
 • Điều 30. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá và thu ...
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 32. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật