Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về quy định bồi thường đối với cây trồng và Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái Số hiệu: 27/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Đỗ Đức Duy Ngày ban hành: 21/12/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về quy định bồi thường đối với cây trồng và Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG; BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bồi thường đối với cây trồng và Bộ đơn giá bồi thường ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 19/2014 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG; BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VÀ BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
 • Điều 3. Quy định về bồi thường đối với cây trồng
 • Điều 4. Một số quy định khác
 • Điều 5. Các trường hợp cây trồng không được bồi thường
 • Điều 6. Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 8. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM KHÔNG PHẢI CÂY LẤY GỖ
 • PHỤ LỤC SỐ 02 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HÀNG NĂM
 • PHỤ LỤC SỐ 03 BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY LÂU NĂM LẤY GỖ
 • PHỤ LỤC SỐ 04 BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HOA, CÂY CẢNH, CÂY DƯỢC LIỆU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật