Quyết định 240/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 240/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 240/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 240/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình Ngày ban hành: 30/01/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 240/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ TẬP TRUNG CỦA NGÀNH HẢI QUAN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải ...
 • QUY CHẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ TẬP TRUNG CỦA NGÀNH HẢI QUAN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 5. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền
 • Điều 6. Quy định cụ thể về phân cấp, phân quyền
 • Điều 7. Quản lý tài khoản đăng nhập Hệ thống QLCBTT
 • Điều 8. Tổ chức cập nhật, quản lý và khai thác Hệ thống QLCBTT
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG HỆ THỐNG ...
 • Điều 9. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và tương đương
 • Điều 10. Trách nhiệm của người được phân công trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng hệ thống QLCBTT
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan
 • Điều 12. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 240/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 240/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 240/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 240/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 240/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật