Thông tư 07/2018/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2018/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 07/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 07/02/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA TÀU BIỂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra tàu biển
 • Chương II NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA
 • Điều 5. Các công ước quốc tế áp dụng
 • Điều 6. Tiêu chí lựa chọn tàu biển kiểm tra
 • Điều 7. Kiểm tra ban đầu
 • Điều 8. Kiểm tra chi tiết
 • Điều 9. Thẩm quyền của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển
 • Điều 10. Biên bản kiểm tra tàu biển
 • Điều 11. Thông báo lưu giữ tàu biển, dừng kiểm tra và thả tàu biển
 • Điều 12. Khắc phục khiếm khuyết và cho phép tàu biển rời cảng
 • Điều 13. Kiểm tra lại
 • Điều 14. Kiểm tra tiếp theo
 • Điều 15. Giải quyết khiếu nại
 • Điều 16. Cập nhật báo cáo lên hệ thống APCIS
 • Điều 17. Tàu biển của quốc gia không phải là thành viên công ước
 • Điều 18. Tàu biển dưới công ước
 • Điều 19. Tàu biển dưới tiêu chuẩn
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI SỸ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CẢNG BIỂN
 • PHỤ LỤC SỐ 02 HƯỚNG DẪN LƯU GIỮ TÀU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2018/TT-BGTVT để xử lý: