Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 30/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 13/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các ...
 • Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 • Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám ...
 • QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Điều kiện thanh toán công tác phí theo đợt
 • Chương II MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 • Điều 3. Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác
 • Điều 4. Phụ cấp lưu trú
 • Điều 5. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác
 • Điều 6. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng
 • Điều 7. Mức chi tổ chức hội nghị
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị phải được quản lý, sử dụng ...
 • Điều 9. Những khoản chi công tác phí, chi hội nghị không đúng quy định tại Quy định này khi kiểm tra ...
 • Điều 10. Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật