Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 79/2017/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Số hiệu: 79/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng Ngày ban hành: 12/12/2017 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 79/2017/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thủ trưởng các ...
 • QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quy định nộp, trả hồ sơ
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT
 • Điều 4. Chuẩn bị hồ sơ địa chính để thực hiện dự án
 • Điều 5. Thông báo thu hồi đất
 • Điều 6. Thông báo kiểm đếm đất đai, tài sản của người có đất thu hồi
 • Điều 7. Kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản của người có đất thu hồi
 • Điều 8. Xác nhận tình trạng pháp lý về đất, nhà ở, vật kiến trúc trên đất, cây trồng, vật nuôi và các ...
 • Điều 9. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 10. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 11. Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 12. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 13. Thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 15. Ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, ...
 • Điều 16. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thực hiện bố trí tái định cư
 • Điều 17. Bàn giao mặt bằng
 • Điều 18. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất:
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Điều 20. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
 • Điều 21. Trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi
 • Điều 22. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh
 • Điều 23. Thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh
 • Điều 24. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành Quyết định
 • Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Quy định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 79/2017/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

Đang cập nhật