Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Hồng Ngọc Ngày ban hành: 09/02/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÓC MÔN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 99 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÓC MÔN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương II TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 3. Tổ chức bộ máy
 • Điều 4. Biên chế
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 5. Chế độ làm việc
 • Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp
 • Điều 7. Mối quan hệ công tác
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng ...
 • Điều 9. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật