Thông tư 137/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 137/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 137/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 25/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH, THÔNG BÁO, VÀ TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NĂM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm
 • Điều 4. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm
 • Điều 5. Quy trình xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm
 • Điều 6. Xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm
 • Điều 7. Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với đơn vị dự toán
 • Điều 8. Thẩm định, thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp quyết toán năm đối với quyết toán ngân sách ...
 • Điều 9. Lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với kinh phí ủy quyền
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết ...
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 01 BIÊN BẢN Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm
 • PHỤ LỤC 02 THÔNG BÁO Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm
 • PHỤ LỤC 03 THÔNG BÁO Thẩm định quyết toán ngân sách huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), ...
 • PHỤ LỤC 4 Nội dung, cấu trúc, định dạng dữ liệu báo cáo thu, chi NSNN chi tiết theo mục lục ngân sách
 • Mẫu biểu số 01 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM
 • Mẫu biểu số 02 TỔNG HỢP SỐ THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM... (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH ...
 • Mẫu biểu số 03 BÁO CÁO THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NĂM SO VỚI DỰ TOÁN
 • Mẫu biểu 3a ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
 • Mẫu biểu 3b SỐ LIỆU XÉT DUYỆT HOẶC THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM....
 • Mẫu biểu 4a SỐ LIỆU ĐỐI CHIẾU THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
 • Mẫu biểu 4b SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM....
 • Mẫu biểu 1a SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM....
 • Mẫu biểu 1b ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM …..
 • Mẫu biểu 1c SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM....
 • Mẫu biểu 2a SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM....
 • Mẫu biểu 2b ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM....
 • Mẫu biểu 2c SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM....
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 137/2017/TT-BTC để xử lý: