Nghị định 131/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 131/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 131/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Số hiệu: 131/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 29/09/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 131/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí, chức năng
 • Điều 2. Quan hệ của Ủy ban với các cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 3. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý doanh nghiệp trong quá trình chuyển tiếp
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
 • Điều 4. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình
 • Điều 5. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật
 • Điều 6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định của pháp luật
 • Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban
 • Chương III LÃNH ĐẠO VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
 • Điều 8. Lãnh đạo
 • Điều 9. Cơ cấu tổ chức và các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu
 • Chương IV HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 131/2018/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 131/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 131/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật