Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 12/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại Ngày ban hành: 02/03/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 6. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 8. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 9. Giá khởi điểm
 • Điều 10. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 • Điều 11. Bước giá
 • Điều 12. Giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 13. Đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 14. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước
 • Điều 15. Hình thức đấu giá
 • Điều 16. Nội quy trong phòng đấu giá
 • Điều 17. Ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất trên thực địa cho người ...
 • Điều 18. Xử lý các trường hợp đặc biệt
 • Điều 19. Thu, nộp và thanh toán tiền thu được từ đấu giá
 • Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản
 • Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá
 • Điều 24. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh
 • Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 27. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật