Quyết định 964/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 964/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên Số hiệu: 964/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 24/10/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Mục đích thành lập và nguyên tắc hoạt động của Quỹ
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ QUỸ
 • Điều 4. Tổ chức bộ máy quản lý Quỹ
 • Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 8. Nhiệm vụ quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 9. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 10. Tổ chức Ban kiểm soát Quỹ
 • Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ
 • Điều 12. Cơ cấu tổ chức cơ quan điều hành, nghiệp vụ Quỹ
 • Điều 13. Nhiệm vụ của Cơ quan điều hành, nghiệp vụ Quỹ
 • Điều 14. Kinh phí hoạt động, chế độ lương, thưởng, phụ cấp của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ ...
 • Chương IV NGUỒN VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
 • Điều 15. Nguồn tài chính hình thành Quỹ
 • Điều 16. Đối tượng và mức đóng góp
 • Điều 17. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ
 • Điều 18. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ ...
 • Điều 19. Quản lý thu, kế hoạch thu - nộp Quỹ
 • Điều 20. Nội dung chi của Quỹ
 • Điều 21. Thẩm quyền chi Quỹ
 • Điều 22. Lập dự toán, đề xuất sử dụng Quỹ
 • Điều 23. Báo cáo, phê duyệt quyết toán
 • Điều 24. Thanh tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Quỹ
 • Điều 25. Công khai nguồn thu, chi Quỹ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.
 • Điều 27. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 28. Sửa đổi bổ sung Quy chế.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 964/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 964/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 964/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 964/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 964/QĐ-UBND

Đang cập nhật