Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 07/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa Ngày ban hành: 12/02/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý và hoạt động khoáng sản
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
 • Điều 4. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
 • Điều 5. Lập, thẩm định đề án và cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 6. Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản
 • Điều 7. Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản (dưới ...
 • Điều 8. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường) và phương án cải tạo ...
 • Điều 9. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
 • Chương III NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
 • Điều 10. Sở Tài nguyên và Môi trường:
 • Điều 11. Sở Công Thương
 • Điều 12. Sở Xây dựng
 • Điều 13. Sở Lao động - Thương binh và X hội
 • Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 15. Sở Tài chính
 • Điều 16. Cục Thuế tỉnh
 • Điều 17. Công an tỉnh
 • Điều 18. Các sở, ngành khác thuộc UBND tỉnh
 • Điều 19. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
 • Điều 20. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP
 • Điều 21. Phối hợp trong việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản
 • Điều 22. Phối hợp trong việc thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, ...
 • Điều 23. Phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với tổ chức, cá nhân hoạt động ...
 • Điều 24. Phối hợp trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác
 • Điều 25. Phối hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN SAU KHI ĐƯỢC CẤP PHÉP
 • Điều 26. Đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 27. Đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản
 • Điều 28. Đối với các Chủ đầu tư
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật