Nghị định 44/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 44/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không Số hiệu: 44/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 13/03/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 4. Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Mục 1. GIAO TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 5. Giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Mục 2. HỒ SƠ, KẾ TOÁN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 6. Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 7. Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Mục 3. BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 8. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Mục 4. KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 10. Phương thức và nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 11. Cơ quan được giao quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 12. Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 13. Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 14. Giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 15. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Mục 5. XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 16. Hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 17. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 18. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 19. Bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 20. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 21. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
 • Điều 22. Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được đầu tư theo hình thức đối tác công ...
 • Điều 23. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Chương III CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Điều 24. Báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Điều 25. Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 27. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01 BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Mẫu số 03 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Mẫu số 04 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
 • Mẫu số 06 DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ
 • Mẫu số 07 ĐỀ ÁN Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 44/2018/NĐ-CP để xử lý: