Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Số hiệu: 13/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 26/03/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2018 và thay thế các văn bản sau ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn ...
 • QUY CHẾ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 4. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Điều 5. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 6. Quy định về đánh số thứ tự của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Chương II LẬP DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CẤP TRÊN; THEO DÕI, ĐÔN ...
 • Điều 7. Lập danh mục văn bản quy định chi tiết
 • Điều 8. Trách nhiệm lập danh mục văn bản quy định chi tiết
 • Điều 9. Trách nhiệm của Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo trong danh mục văn bản quy định chi tiết
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết
 • Chương III ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Mục 1. LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 • Điều 11. Đề nghị xây dựng Nghị quyết
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì đề nghị xây dựng nghị quyết
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tư pháp trong thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết
 • Điều 14. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đề nghị xây dựng nghị quyết
 • Mục 2. LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 • Điều 15. Đề nghị xây dựng Quyết định
 • Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp với đề nghị xây dựng quyết định
 • Chương IV SOẠN THẢO, LẤY Ý KIẾN, THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ...
 • Mục 1. SOẠN THẢO, LẤY Ý KIẾN, THẨM ĐỊNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 • Điều 17. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Điều 18. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết
 • Điều 19. Thẩm định dự thảo nghị quyết
 • Điều 20. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết
 • Mục 2. SOẠN THẢO, LẤY Ý KIẾN, THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
 • Điều 21. Soạn thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 22. Lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của ban nhân dân tỉnh
 • Điều 23. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 24. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định
 • Điều 25. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân
 • Chương V XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN
 • Điều 26. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
 • Điều 27. Thẩm quyền áp dụng và hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ...
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Kinh phí thực hiện việc xây dựng, soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp ...
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật