Quyết định 1198/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1198/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 1198/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong Ngày ban hành: 29/03/2018 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở ...
 • Điều 2. Giao Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ...
 • QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử
 • Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II CUNG CẤP THÔNG TIN, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH ...
 • Điều 5. Gửi văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn và thông tin tham khảo
 • Điều 6. Chia sẻ thông tin về lịch sử giao dịch
 • Điều 7. Cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử cho cá nhân, tổ chức
 • Điều 8. Cấp tài khoản khai thác, sử dụng, quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử
 • Điều 9. Khóa tài khoản khai thác, sử dụng, quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử
 • Điều 10. Sao lưu
 • Điều 11. Chi phí khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử
 • Điều 12. Việc quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Sở Tư pháp
 • Điều 14. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 16. Sở Tài chính
 • Điều 17. Hội Công chứng viên Thành phố
 • Điều 18. Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng
 • Điều 19. Tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên
 • Điều 20. Các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn
 • Điều 21. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1198/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1198/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1198/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1198/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1198/QĐ-UBND

Đang cập nhật