Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 01/VBHN-BTTTT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 30/03/2018 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động in
 • Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động in
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt ...
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in
 • Điều 8. Trách nhiệm thông tin, báo cáo
 • Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 10. Xử lý vi phạm trong hoạt động in
 • Chương II HOẠT ĐỘNG IN
 • Mục 1. CƠ SỞ IN
 • Điều 11. Điều kiện hoạt động của cơ sở in
 • Điều 12. Cấp giấy phép hoạt động in
 • Điều 13. Cấp lại giấy phép hoạt động in và các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động in
 • Điều 14. Đăng ký hoạt động cơ sở in
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ sở in
 • Mục 2. NHẬN CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN
 • Điều 16. Điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in
 • Điều 17. Nhận chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm báo chí
 • Điều 18 (được bãi bỏ)
 • Điều 19. Nhận chế bản, in, gia công sau in hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc ...
 • Điều 20. Nhận chế bản, in, gia công sau in tem chống giả
 • Điều 21. (được bãi bỏ)
 • Điều 22. Nhận chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in khác
 • Mục 3. CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN CHO NƯỚC NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC CỦA CÁC CƠ SỞ IN
 • Điều 23. Chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
 • Điều 24. (được bãi bỏ)
 • Mục 4. CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
 • Điều 25. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy
 • Mục 5. NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ IN
 • Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in
 • Điều 28. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in
 • Điều 29. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị in
 • Điều 30. Quản lý sử dụng thiết bị in
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Đang cập nhật