Nghị định 158/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 158/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Số hiệu: 158/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 22/11/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
 • Điều 5. Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 • Mục 1. THÀNH LẬP
 • Điều 6. Đề án thành lập
 • Điều 7. Tờ trình thành lập
 • Điều 8. Lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan
 • Điều 9. Hồ sơ thành lập
 • Điều 10. Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ thành lập
 • Điều 11. Thẩm định thành lập tổ chức
 • Điều 12. Báo cáo thành lập tổ chức hành chính
 • Điều 13. Quyết định thành lập
 • Điều 14. Xử lý hồ sơ và thời hạn giải quyết việc thành lập
 • Mục 2. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
 • Điều 15. Đề án, tờ trình tổ chức lại tổ chức hành chính
 • Điều 16. Đề án, tờ trình giải thể tổ chức hành chính
 • Điều 17. Hồ sơ và trình tự, thủ tục giải quyết việc tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
 • Chương III THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM
 • Điều 18. Thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 19. Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 • Điều 20. Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc ...
 • Điều 21. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 22. Chế độ cung cấp thông tin, báo cáo về tổ chức hành chính
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 158/2018/NĐ-CP để xử lý: