Thông tư 14/2018/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2018/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 14/2018/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 14/2018/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 16/10/2018 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 14/2018/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
 • QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐẤU GIÁ VIÊN
 • Chương I QUY TẮC CHUNG
 • Điều 1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức
 • Điều 2. Nguyên tắc hành nghề đấu giá viên
 • Điều 3. Tôn trọng, bảo vệ uy tín nghề nghiệp
 • Điều 4. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân
 • Điều 5. Trách nhiệm nghề nghiệp
 • Chương II QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 6. Quan hệ với người có tài sản đấu giá
 • Điều 7. Quan hệ với người tham gia đấu giá
 • Điều 8. Quan hệ với tổ chức đấu giá tài sản
 • Chương III QUAN HỆ VỚI ĐỒNG NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐẤU GIÁ VIÊN, NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH ...
 • Điều 9. Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên
 • Điều 10. Quan hệ với người tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 11. Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
 • Chương IV KIỂM TRA, THANH TRA, GIÁM SÁT, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 12. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
 • Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2018/TT-BTP để xử lý: