Thông tư 31/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 31/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 31/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 18/12/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp, Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 31/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đồng tiền sử dụng để đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
 • Chương II CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI TRƯỚC ĐẦU TƯ
 • Điều 5. Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư
 • Điều 6. Nguyên tắc chấp thuận việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư
 • Điều 7. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ trước đầu tư
 • Điều 8. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản ngoại tệ trước đầu tư
 • Chương III MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ
 • Điều 9. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư
 • Điều 10. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ
 • Điều 11. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam
 • Chương IV ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ...
 • Điều 12. Đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối
 • Điều 13. Thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối
 • Điều 14. Hiệu lực của văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu ...
 • Chương V CHUYỂN LỢI NHUẬN, THU NHẬP HỢP PHÁP VÀ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM
 • Điều 15. Chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và chuyển vốn đầu tư về Việt Nam
 • Điều 16. Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
 • Điều 17. Trách nhiệm của nhà đầu tư
 • Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép
 • Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Chương VII CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 20. Chế độ báo cáo đối với tổ chức tín dụng được phép
 • Điều 21. Chế độ báo cáo đối với nhà đầu tư
 • Điều 22. Chế độ báo cáo đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
 • Điều 23. Yêu cầu báo cáo đột xuất
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI TRƯỚC KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 V/v chấp thuận việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp CNĐKĐTRNN trong ...
 • PHỤ LỤC SỐ 03 ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ...
 • PHỤ LỤC SỐ 04 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 05 V/v xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt ...
 • PHỤ LỤC SỐ 06 V/v xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài ...
 • PHỤ LỤC SỐ 07 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRÊN TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ TRƯỚC ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 08 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI TRƯỚC KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 09 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2018/TT-NHNN để xử lý: