Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 09/VBHN-NHNN Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 20/03/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giám sát ngân hàng
 • Điều 5. Nội dung, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Mục 1. THU THẬP, TỔNG HỢP, XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, DỮ LIỆU
 • Điều 6. Thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu
 • Điều 7. Tổng hợp, xử lý và lưu trữ tài liệu, thông tin, dữ liệu
 • Mục 2. GIÁM SÁT AN TOÀN VI MÔ
 • Điều 8. Nội dung giám sát an toàn vi mô
 • Điều 9. Báo cáo giám sát an toàn vi mô và Hồ sơ giám sát an toàn vi mô
 • Mục 3. GIÁM SÁT AN TOÀN VĨ MÔ
 • Điều 10. Nội dung giám sát an toàn vĩ mô
 • Điều 11. Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô và hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô
 • Mục 4. TIẾP XÚC ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Điều 12. Hình thức tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng
 • Điều 13. Gửi văn bản yêu cầu giải trình
 • Điều 14. Làm việc trực tiếp
 • Mục 5. GIÁM SÁT SAU THANH TRA
 • Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện giám sát sau thanh tra
 • Điều 16. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra, đối tượng thanh tra và cơ quan ...
 • Mục 6. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRONG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Điều 17. Các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng
 • Điều 18. Khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát ngân hàng
 • Điều 18a. Áp dụng can thiệp sớm đối với đối tượng giám sát ngân
 • Điều 19a. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện phương án khắc phục của đối tượng giám sát ngân ...
 • Điều 19. Theo dõi, đôn đốc, xử lý việc thực hiện khuyến nghị, cảnh báo của đối tượng giám sát ngân hàng
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Điều 20. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không ...
 • Điều 22. Trách nhiệm của các đơn vị khác có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 23. Trách nhiệm của đối tượng giám sát ngân hàng
 • Chương IV
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN

Đang cập nhật