Thông tư 02/2019/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2019/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 02/2019/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu Ngày ban hành: 15/03/2019 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện bồi dưỡng
 • Chương II THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG
 • Điều 3. Nội dung, hình thức bồi dưỡng
 • Điều 4. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng
 • Điều 5. Thời gian tham gia bồi dưỡng và quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng
 • Điều 6. Miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 7. Giấy tờ xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 8. Chi phí bồi dưỡng
 • Chương III QUYỀN, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG VÀ CÁC MẪU GIẤY TỜ KÈM THEO
 • Điều 9. Quyền và trách nhiệm của luật sư
 • Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo nghề luật sư
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 15. Các mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư
 • Chương IV XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 16. Xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 17. Khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 18. Xử lý vi phạm đối với luật sư, tổ chức thực hiện bồi dưỡng
 • Điều 19. Tố cáo
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu BDLS-01 BÁO CÁO Kết quả bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư năm.....
 • Mẫu BDLS-02 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư năm……
 • Mẫu BDLS-03 DANH SÁCH LUẬT SƯ Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư năm……
 • Mẫu BDLS-04 GIẤY CHỨNG NHẬN Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
 • Mẫu BDLS-05 CHƯƠNG TRÌNH Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2019/TT-BTP để xử lý: