Quyết định 169/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 169/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 169/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 02/05/2018 Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 422/QĐ-VKSTC ngày 17 ...
 • Điều 3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và ...
 • QUY CHẾ TẠM THỜI CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi công tác
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích công tác
 • Điều 4. Từ ngữ sử dụng trong Quy chế
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra ...
 • Chương II TIẾP NHẬN VÀ KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ
 • Điều 6. Tiếp nhận, chuyển giao tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
 • Điều 7. Kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, việc chuyển tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi ...
 • Chương III THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ ...
 • Điều 8. Phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ...
 • Điều 9. Xử lý đối với tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã rõ dấu hiệu tội phạm, đủ căn ...
 • Điều 10. Kiểm sát việc lập hồ sơ vụ việc và giữ bí mật kiểm tra, xác minh
 • Điều 11. Đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh
 • Điều 12. Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
 • Điều 13. Yêu cầu thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra; Thủ trưởng, Cấp trưởng, Phó Thủ trưởng, Cấp ...
 • Điều 14. Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát
 • Điều 15. Thực hành quyền công tố, kiểm sát kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị ...
 • Điều 16. Phát hiện và xử lý vi phạm
 • Chương IV QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 17. Quan hệ giữa công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, ...
 • Điều 18. Quan hệ giữa công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 169/QĐ-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 169/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 169/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 169/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật