Quyết định 48/QĐ-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 48/QĐ-TANDTC

Tiêu đề: Quyết định 48/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 48/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 26/04/2018 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 48/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa ...
 • KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 • 1. Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục ...
 • 2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường ...
 • 3. Hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
 • 4. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 48/QĐ-TANDTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 48/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 48/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 48/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 48/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật