Quyết định 383/QĐ-HĐTV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 383/QĐ-HĐTV

Tiêu đề: Quyết định 383/QĐ-HĐTV năm 2017 về phê duyệt Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Số hiệu: 383/QĐ-HĐTV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 07/06/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 383/QĐ-HĐTV năm 2017 về phê duyệt Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ ...
 • Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án do Ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục ...
 • ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI ...
 • I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • 1. Bối cảnh chung và sự cần thiết xây dựng Đề án
 • 2. Cơ sở pháp lý
 • 3. Những lợi ích cơ bản khi triển khai Đề án
 • II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
 • 1. Mục tiêu của Đề án
 • 2. Yêu cầu
 • 3. Phạm vi của Đề án
 • III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
 • 1. Xây dựng Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC (APCI)
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
 • 2. Nguồn lực thực hiện
 • 3. Tiến độ triển khai
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ TÍNH TOÁN XÂY DỰNG CHỈ SỐ APCI
 • PHỤ LỤC II CẤU TRÚC CỦA CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC (APCI)
 • PHỤ LỤC III SƠ ĐỒ TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH TTHC
 • PHỤ LỤC IV TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN TẠI MỖI GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
 • PHỤ LỤC V KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 383/QĐ-HĐTV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 383/QĐ-HĐTV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 383/QĐ-HĐTV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 383/QĐ-HĐTV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 383/QĐ-HĐTV

Đang cập nhật