Thông tư 07/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 07/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 12/04/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 07/2018/TT-BYT hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ KINH DOANH DƯỢC CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ...
 • Điều 3. Yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề dược
 • Điều 4. Tiêu chí để công nhận người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biết tiếng Việt thành ...
 • Điều 5. Tiêu chí để công nhận người đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược
 • Điều 6. Cơ sở giáo dục được thực hiện việc kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng ...
 • Điều 7. Hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược
 • Điều 8. Các trường hợp hủy công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược
 • Điều 9. Thủ tục hủy công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược
 • Điều 10. Hồ sơ, thủ tục đề nghị kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ...
 • Chương III THÔNG BÁO, CÔNG KHAI DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • Điều 11. Thông báo danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có ...
 • Điều 12. Công khai danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH ...
 • Điều 13. Quy định chung về cơ sở có hoạt động dược không vì Mục đích thương mại
 • Điều 14. Hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
 • Điều 15. Trường hợp hủy công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
 • Điều 16. Thủ tục hủy công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
 • Điều 17. Trách nhiệm của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh ...
 • Chương V BÁN THUỐC THUỘC DANH MỤC THUỐC HẠN CHẾ BÁN LẺ VÀ BÁN THÊM THUỐC TẠI QUẦY THUỐC
 • Điều 18. Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ
 • Điều 19. Bán thuốc thuộc danh Mục hạn chế bán lẻ
 • Điều 20. Bán thêm thuốc tại quầy thuốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có Điều ...
 • CHƯƠNG VI NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC CỦA CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC
 • Điều 21. Yêu cầu đối với người giới thiệu thuốc
 • Điều 22. Trách nhiệm của người giới thiệu thuốc
 • Điều 23. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh dược có người giới thiệu thuốc
 • Điều 24. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có người giới thiệu thuốc hoạt ...
 • Điều 25. Trách nhiệm của Sở Y tế nơi có người giới thiệu thực hiện hoạt giới thiệu thuốc
 • Chương VII TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • Điều 26. Thành lập Hội đồng
 • Điều 27. Thành Phần của Hội đồng
 • Điều 28. Hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Điều Khoản tham chiếu
 • Điều 31. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I
 • Mẫu số 01 BẢN CÔNG BỐ Cơ sở giáo dục đủ Điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc ...
 • Mẫu số 02 PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ…………………………(2)……………………….
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kiểm tra và công nhận tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác ...
 • Mẫu số 04 GIẤY CHỨNG NHẬN Biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ ...
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Công nhận tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình ...
 • Mẫu số 06 DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • Mẫu số 07 BẢN CÔNG BỐ Cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
 • Mẫu số 08 THẺ NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC
 • Mẫu số 09 DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ “NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC”
 • Mẫu số 10 DANH SÁCH THU HỒI THẺ NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC
 • Mẫu số 11 BIÊN BẢN BÀN GIAO BẢN CHÍNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC BÁN TẠI KỆ THUỐC
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC THUỐC HẠN CHẾ BÁN LẺ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2018/TT-BYT để xử lý: