Thông tư 69/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 69/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 69/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 08/08/2018 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HÓA THEO QUY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán nợ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần
 • Điều 6. Xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu
 • Điều 7. Bán cổ phần lần đầu
 • Điều 8. Xử lý số cổ phần không bán hết
 • Điều 9. Chính sách đối với người lao động dôi dư
 • Điều 10. Chi phí chuyển đổi doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần
 • Điều 11. Quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa/tái cơ cấu
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu
 • Điều 13. Trách nhiệm của doanh nghiệp tái cơ cấu
 • Điều 14. Trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu
 • Điều 16. Trách nhiệm của các chủ nợ tham gia tái cơ cấu
 • Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TÁI CƠ CẤU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 69/2018/TT-BTC để xử lý: