Quyết định 328/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 328/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp Số hiệu: 328/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 01/03/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI, LUÂN CHUYỂN ...
 • Điều 1. Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách ...
 • QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI, LUÂN CHUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, Điều động, biệt phái, luân chuyển
 • Điều 3. Đánh giá công chức, viên chức khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, Điều động ...
 • Điều 4. Thẩm quyền, trách nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, biệt ...
 • Chương II BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM
 • Mục 1. BỔ NHIỆM
 • Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn
 • Điều 6. Thời hạn giữ chức vụ
 • Điều 7. Quy trình chung
 • Điều 8. Quy định về việc tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến
 • Điều 9. Quy định về việc lấy ý kiến
 • Điều 10. Mẫu văn bản áp dụng trong công tác bổ nhiệm
 • Điều 11. Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ của đơn vị thuộc Bộ
 • Điều 12. Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp ...
 • Điều 13. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
 • Mục 2. BỔ NHIỆM LẠI
 • Điều 14. Điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ
 • Điều 15. Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, thời hạn giữ chức vụ
 • Điều 16. Quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo
 • Mục 3. TỪ CHỨC, THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM
 • Điều 17. Từ chức, thôi giữ chức vụ
 • Điều 18. Miễn nhiệm
 • Chương III ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI
 • Mục 1. ĐIỀU ĐỘNG
 • Điều 19. Các trường hợp Điều động
 • Điều 20. Phạm vi Điều động
 • Điều 21. Quy trình Điều động
 • Điều 22. Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được Điều động
 • Mục 2. BIỆT PHÁI
 • Điều 23. Các trường hợp biệt phái, không thực hiện biệt phái, thời hạn biệt phái
 • Điều 24. Quy trình biệt phái
 • Điều 25. Trách nhiệm của đơn vị nơi công chức, viên chức được cử đến biệt phái
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nơi có công chức, viên chức được cử đi biệt phái
 • Điều 27. Trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức biệt phái
 • Chương IV LUÂN CHUYỂN
 • Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI LUÂN CHUYỂN
 • Điều 24. Quy trình biệt phái
 • Điều 28. Đối tượng luân chuyển
 • Điều 29. Thời gian luân chuyển
 • Điều 30. Phạm vi luân chuyển
 • Mục 2. QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN
 • Điều 31. Xây dựng, ban hành Kế hoạch luân chuyển
 • Điều 32. Quy trình luân chuyển
 • Điều 33. Trách nhiệm của đơn vị nơi công chức, viên chức được luân chuyển đến
 • Điều 34. Trách nhiệm của đơn vị nơi có công chức, viên chức được luân chuyển
 • Điều 35. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
 • Điều 36. Trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức luân chuyển
 • Điều 37. Bố trí, sử dụng công chức, viên chức sau luân chuyển
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 38. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 328/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 328/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 328/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 328/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 328/QĐ-BTP

Đang cập nhật