Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An Ngày ban hành: 09/05/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND ...
 • Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
 • Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chúc danh Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu
 • Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lai ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật