Nghị định 75/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 75/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu Số hiệu: 75/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/05/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRÊN TÀU
 • Mục 1. TỔ CHỨC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRÊN TÀU
 • Điều 3. Tổ chức của lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Điều 4. Tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ trên tàu
 • Mục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRÊN TÀU
 • Điều 5. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Điều 6. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Điều 7. Chế độ, chính sách
 • Mục 3. HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG, BỔ TÚC NGHIỆP VỤ CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRÊN TÀU
 • Điều 8. Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu
 • Điều 9. Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt
 • Điều 10. Bổ túc nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Chương III TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRÊN TÀU
 • Điều 11. Trang phục của lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Điều 12. Sao hiệu, phù hiệu của
 • Điều 13. Cấp hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Điều 14. Biển hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Điều 15. Cấp và sử dụng trang thiết bị, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của lực lượng bảo ...
 • Điều 16. Kinh phí cho hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tàu
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRÊN TÀU
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 19. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ TRÊN TÀU
 • PHỤ LỤC II Kèm theo Nghị định số 75/2018/NĐ-CP
 • PHỤ LỤC III Kèm theo Nghị định số 75/2018/NĐ-CP
 • PHỤ LỤC IV Kèm theo Nghị định số 75/2018/NĐ-CP
 • PHỤ LỤC V Kèm theo Nghị định số 75/2018/NĐ-CP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 75/2018/NĐ-CP để xử lý: