Thông tư 10/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 10/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 24/05/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2018 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1.Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 4. Mẫu đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 5. Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp
 • Điều 6.Hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra
 • Điều 7. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 8. Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • PHỤ LỤC 2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CẤP XÁC NHẬN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • PHỤ LỤC 3 XÁC NHẬN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2018/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2018/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2018/TT-BCT

Đang cập nhật