Thông tư 38/2018/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2018/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 38/2018/TT-BGTVT về sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 38/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 11/06/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 38/2018/TT-BGTVT về sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm Thông tư số 76 ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LUỒNG HÀNG HẢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC
 • II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC
 • III. PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC
 • IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
 • Chương II QUY TRÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LUỒNG HÀNG HẢI
 • 1. KIỂM TRA TỔNG QUAN, BẢO TRÌ BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN ĐÊ, KÈ
 • 1. KIỂM TRA TỔNG QUAN, BẢO TRÌ BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN ĐÊ, KÈ
 • 1. Kiểm tra tổng quan báo hiệu hàng hải
 • 2. Bảo trì báo hiệu hàng hải
 • 3. Kiểm tra thường xuyên đê, kè
 • II. SƠN BẢO DƯỠNG BÁ
 • III. VẬN HÀNH PHƯƠNG TIỆN, MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ
 • 1. Phương tiện phục vụ quản lý, vận hành luồng
 • 2. Thường trực tại trạm
 • Chương III NỘI DUNG ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LUỒNG HÀNG HẢI
 • Mục 1. Định mức công tác kiểm tra tổng quan, bảo trì báo hiệu hàng hải và kiểm tra thường xuyên đê, kè ...
 • 1. Định mức số lần kiểm tra tổng quan, bảo trì báo hiệu của từng luồng:
 • 2. Định mức số lần kiểm tra thường xuyên đê, kè:
 • 3. Định mức hao phí thời gian kiểm tra tổng quan báo hiệu hàng hải:
 • 4. Định mức hao phí thời gian kiểm tra thường xuyên đê, kè:
 • 5. Định mức bảo trì báo hiệu hàng hải
 • Mục 2. Định mức công tác sơn bảo dưỡng báo hiệu hàng hải
 • 1. Số lần sơn bảo dưỡng báo hiệu hàng hải trong một năm
 • 2. Định mức công tác sơn bảo dưỡng phao báo hiệu hàng hải
 • Mục 3. Định mức hao phí thời gian, mức công suất khai thác của phương tiện thủy
 • 1. Thành phần công việc
 • 2. Định mức hao phí thời gian, mức công suất khai thác của phương tiện thủy:
 • Mục 4. Định mức hao phí thời gian, mức công suất khai thác của máy phát điện:
 • Mục 5. Định mức công tác thường trực, trực canh thông tin liên lạc tại trạm quản lý luồng hàng hải
 • 1. Định mức công tác thường trực tại trạm quản lý luồng hàng hải
 • 2. Định mức công tác trực canh thông tin liên lạc tại trạm quản lý luồng hàng hải
 • Mục 6. Định mức hao phí vật liệu phụ trong công tác quản lý, vận hành luồng hàng hải:
 • Mục 7. Định mức thời gian sử dụng thiết bị cung cấp năng lượng và thiết bị đèn báo hiệu trên luồng hàng ...
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2018/TT-BGTVT để xử lý: