Luật Kiến trúc 2019

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Kiến trúc 2019

Tiêu đề: Luật Kiến trúc 2019 Số hiệu: 40/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 13/06/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Luật Kiến trúc 2019

 • LUẬT KIẾN TRÚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động kiến trúc
 • Điều 5. Bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc
 • Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc
 • Điều 7. Ngày Kiến trúc Việt Nam
 • Điều 8. Hợp tác quốc tế về kiến trúc
 • Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc
 • Chương II QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
 • Điều 10. Yêu cầu về quản lý kiến trúc
 • Điều 11. Yêu cầu đối với kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn
 • Điều 12. Thiết kế kiến trúc
 • Điều 13. Quản lý công trình kiến trúc có giá trị
 • Điều 14. Quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 15. Điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 16. Hội đồng tư vấn về kiến trúc
 • Điều 17. Thi tuyển phương án kiến trúc
 • Điều 18. Quản lý lưu trữ tài liệu
 • Chương III HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
 • Điều 19. Dịch vụ kiến trúc
 • Điều 20. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc
 • Điều 21. Điều kiện hành nghề kiến trúc
 • Điều 22. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề
 • Điều 23. Phát triển nghề nghiệp liên tục
 • Điều 24. Quản lý thông tin hành nghề kiến trúc
 • Mục 2. HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC CỦA CÁ NHÂN
 • Điều 25. Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân
 • Điều 26. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Điều 27. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; thời hạn của chứng ...
 • Điều 28. Điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Điều 29. Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Điều 30. Thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Điều 31. Hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Mục 3. HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC CỦA TỔ CHỨC
 • Điều 33. Điều kiện hoạt động và hình thức tổ chức hành nghề kiến trúc
 • Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề kiến trúc
 • Điều 35. Giám sát tác giả
 • Chương IV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIẾN TRÚC
 • Điều 36. Nội dung quản lý nhà nước về kiến trúc
 • Điều 37. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động kiến trúc
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Quy định chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Kiến trúc 2019 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Kiến trúc 2019

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Kiến trúc 2019

Đang cập nhật