Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 01/VBHN-BNNPTNT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 18/05/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra hệ thống truy xuất nguồn gốc
 • Điều 5. Cơ quan kiểm tra
 • Chương II TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
 • Điều 6. Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc
 • Điều 7. Yêu cầu truy xuất nguồn gốc
 • Điều 8. Thu hồi thực phẩm nông lâm sản
 • Điều 9. Hình thức xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
 • Điều 10. Thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý nông lâm sản mất an toàn thực phẩm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 113. (được bãi bỏ)
 • Điều 12. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành
 • Điều 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 14. Cơ quan kiểm tra địa phương
 • Điều 15. Cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Sửa đổi, bổ sung
 • PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ THIẾT LẬP VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật