Thông tư 13/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 13/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng Ngày ban hành: 15/06/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam
 • Điều 4. Danh mục tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 5. Giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử ...
 • Điều 6. Thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất ...
 • Chương II CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ ...
 • Điều 7. Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu
 • Điều 8. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu
 • Điều 9. Quản lý Cơ sở dữ liệu
 • Điều 10. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu
 • Điều 11. Duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu
 • Điều 12. Vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm của Cơ sở dữ liệu
 • Điều 13. Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG VÀ ...
 • Điều 14. Trách nhiệm chung
 • Điều 15. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn
 • Điều 16. Phương án, hộ chiếu nổ mìn
 • Điều 17. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
 • Điều 18. Báo cáo định kỳ
 • Điều 19. Báo cáo đột xuất
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Công Thương
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 22. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
 • PHỤ LỤC II MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP MỚI VÀO DANH MỤC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ...
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC TIỀN CHẤT THUỐC NỔ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ, GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT ...
 • PHỤ LỤC V NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO VỀ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC VI NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN
 • PHỤ LỤC VII MẪU HỘ CHIẾU NỔ MÌN
 • PHỤ LỤC VIII NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP
 • PHỤ LỤC IX MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT ...
 • Mẫu 1: Báo cáo định kỳ của tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử ...
 • PHỤ LỤC X MẪU THÔNG BÁO SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2018/TT-BCT để xử lý: