Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám Số hiệu: 03/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 04/01/2019 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc trong hoạt động viễn thám
 • Điều 5. Danh mục các hoạt động khoa học và công nghệ về viễn thám được ưu tiên
 • Điều 6. Các ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám
 • Chương II HỆ THỐNG THU NHẬN DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM
 • Điều 7. Hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 8. Vệ tinh viễn thám
 • Điều 9. Xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 10. Vận hành, bảo trì công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 11. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám, trạm điều ...
 • Điều 12. Hành lang bảo vệ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 13. Trách nhiệm bảo vệ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 14. Di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 15. Thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 16. Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám
 • Chương III CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM
 • Điều 17. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia
 • Điều 18. Công bố siêu dữ liệu viễn thám và tạm hoãn công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
 • Chương IV LƯU TRỮ, CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM, SẢN PHẨM VIỄN THÁM
 • Điều 19. Danh mục thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám
 • Điều 20. Giao nộp và lưu trữ thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám
 • Điều 21. Hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 22. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám qua Trang thông tin hoặc Cổng thông tin ...
 • Điều 23. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám
 • Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn ...
 • Điều 25. Cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám cho tổ chức, cá nhân trong nước
 • Điều 26. Quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám
 • Chương V TRÁCH NHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 28. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan
 • Điều 29. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 30. Báo cáo về hoạt động viễn thám
 • Điều 31. Quản lý các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn viễn thám
 • Chương VI HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 BÁO CÁO CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM
 • Mẫu số 02
 • Mẫu số 03
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 03/2019/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Đang cập nhật