Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ Số hiệu: 27/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 13/03/2019 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Chương II HỆ THỐNG SỐ LIỆU CÁC MẠNG LƯỚI ĐO ĐẠC QUỐC GIA
 • Điều 5. Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia
 • Điều 6. Số liệu của mạng lưới độ cao quốc gia
 • Điều 7. Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc gia
 • Điều 8. Số liệu của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 9. Công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia
 • Chương III CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA
 • Điều 10. Nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia
 • Điều 11. Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia
 • Chương IV XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐO ĐẠC
 • Điều 12. Xây dựng công trình hạ tầng đo đạc
 • Điều 13. Vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc
 • Điều 14. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành, bảo trì, khai thác công trình ...
 • Điều 15. Hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc
 • Điều 16. Trách nhiệm bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc
 • Điều 17. Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc
 • Chương V LƯU TRỮ, BẢO MẬT, CUNG CẤP, TRAO ĐỔI, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC ...
 • Điều 18. Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Điều 19. Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Điều 20. Bảo mật thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Điều 21. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân trong nước
 • Điều 22. Trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ với tổ chức quốc tế, tổ chức ...
 • Điều 23. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
 • Chương VI XÂY DỰNG HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA
 • Điều 24. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa ...
 • Điều 25. Chính sách, nguồn lực để xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
 • Điều 26. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
 • Điều 27. Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý
 • Điều 28. Xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam
 • Chương VII GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Điều 29. Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép
 • Điều 30. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 31. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 32. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 33. Trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 34. Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 35. Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 36. Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 37. Cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 38. Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 39. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 40. Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 41. Nội dung, thời điểm đăng tải thông tin về tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản ...
 • Chương VIII CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Điều 42. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 43. Thời hạn, nội dung cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 44. Sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành ...
 • Điều 45. Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 47. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 48. Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 49. Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 50. Thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 51. Lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
 • Điều 52. Nội dung, thời điểm đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản ...
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • Điều 54. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 55. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I
 • Mẫu số 01 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 03 BIÊN BẢN BÀN GIAO Hiện trạng mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc tại thực địa
 • Mẫu số 04 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MỐC ĐO ĐẠC, HÀNH LANG BẢO VỆ MỐC ĐO ĐẠC
 • Mẫu số 05 BIÊN BẢN BÀN GIAO DANH SÁCH MỐC ĐO ĐẠC
 • Mẫu số 06 BIÊN BẢN BÀN GIAO THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 07 BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CỦA BẢN SAO THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 08 PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN/DỮ LIỆU/ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 09a PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC DANH MỤC BÍ MẬT ...
 • Mẫu số 09b PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC DANH MỤC BÍ MẬT ...
 • Mẫu số 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 11 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 12 BẢN KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Mẫu số 13 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 14 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI(1) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 15 BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 16
 • Mẫu số 17 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI/GIA HẠN(1) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 18 BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
 • Mẫu số 19 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Mẫu số 20 BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP/CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
 • PHỤ LỤC II QUY ĐỊNH KÝ HIỆU CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 27/2019/NĐ-CP để xử lý: