Nghị định 105/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 105/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 105/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Số hiệu: 105/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/08/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 105/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - ...
 • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 212/2013/NĐ ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ
 • Điều 2. Tên và trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
 • Điều 3. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ của TKV
 • Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của TKV
 • Điều 5. Vốn điều lệ của TKV
 • Điều 6. Chủ sở hữu TKV
 • Điều 7. Đại diện theo pháp luật của TKV
 • Điều 8. Quản lý nhà nước đối với TKV
 • Điều 9. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong TKV
 • Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TKV
 • Mục 1. QUYỀN CỦA TKV
 • Điều 10. Quyền đối với vốn và tài sản của TKV
 • Điều 11. Quyền kinh doanh của TKV
 • Điều 12. Quyền về tài chính của TKV
 • Điều 13. Quyền tham gia hoạt động công ích của TKV
 • Điều 14. Các quyền khác của TKV
 • Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA TKV
 • Điều 15. Nghĩa vụ về vốn và tài sản của TKV
 • Điều 16. Nghĩa vụ trong kinh doanh của TKV
 • Điều 17. Nghĩa vụ về tài chính của TKV
 • Điều 18. Nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích
 • Điều 19. Nghĩa vụ của TKV đối với công ty con, công ty liên kết
 • Chương III QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH ...
 • Mục 1. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 20. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với TKV
 • Điều 21. Nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với TKV
 • Mục 2. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 22. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 23. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 25. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 26. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 27. Quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Điều 28. Quyền, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 29. Quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 30. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên TKV
 • Mục 3. BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN
 • Điều 31. Ban Kiểm soát
 • Điều 32. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên
 • Điều 33. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
 • Điều 34. Nhiệm vụ của Kiểm soát viên
 • Điều 35. Quyền hạn của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
 • Điều 36. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Kiểm soát viên
 • Điều 37. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên
 • Điều 38. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và chủ sở hữu
 • Điều 39. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV
 • Điều 40. Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên
 • Chương IV TỔ CHỨC QUẢN LÝ TKV
 • Điều 41. Cơ cấu tổ chức quản lý của TKV
 • Mục l. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
 • Điều 42. Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên
 • Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên
 • Điều 44. Tiêu chuẩn và điều kiện của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên
 • Điều 45. Miễn nhiệm, thay thế Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên
 • Điều 46. Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Điều 47. Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên
 • Điều 48. Tham gia quản lý công ty khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên ...
 • Mục 2. TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Điều 49. Chức năng của Tổng giám đốc
 • Điều 50. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc
 • Điều 51. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, thay thế, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc
 • Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc
 • Mục 3. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Điều 53. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám ...
 • Điều 54. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành Tập đoàn các công ...
 • Điều 55. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng ...
 • Mục 4. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC
 • Điều 56. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
 • Điều 57. Bộ máy giúp việc
 • Mục 5. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THAM GIA QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TKV
 • Điều 58. Hình thức tham gia quản lý doanh nghiệp của người lao động
 • Điều 59. Nội dung tham gia quản lý TKV của người lao động
 • Chương V QUAN HỆ CỦA TKV VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG TY ...
 • Mục l. QUẢN LÝ VỐN CỦA TKV ĐẦU TƯ Ở DOANH NGHIỆP KHÁC
 • Điều 60. Vốn của TKV đầu tư ở doanh nghiệp khác
 • Điều 61. Quyền và nghĩa vụ của TKV trong quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác
 • Điều 62. Tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện phần vốn góp của TKV ở doanh nghiệp khác
 • Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của TKV ở doanh nghiệp khác
 • Điều 64. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện
 • Mục 2. QUAN HỆ CỦA TKV VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG TY TKV
 • Điều 65. Quan hệ phối hợp chung trong Tập đoàn các công ty TKV
 • Điều 66. Quan hệ giữa TKV và các đơn vị trực thuộc
 • Điều 67. Quan hệ giữa TKV với các công ty con do TKV nắm 100% vốn điều lệ
 • Điều 68. Quan hệ giữa TKV với các công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối của TKV
 • Điều 69. Quan hệ giữa TKV với các công ty liên kết
 • Chương VI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA TKV
 • Điều 70. Cơ chế hoạt động tài chính
 • Điều 71. Điều chỉnh vốn điều lệ của TKV
 • Điều 72. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của TKV
 • Điều 73. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê
 • Chương VII TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, ĐA DẠNG HÓA SỞ HỮU TKV
 • Điều 74. Tổ chức lại TKV
 • Điều 75. Đa dạng hóa sở hữu TKV
 • Điều 76. Giải thể TKV
 • Điều 77. Phá sản TKV
 • Chương VIII SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CỦA TKV
 • Điều 78. Quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ
 • Điều 79. Công khai thông tin
 • Chương IX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TKV
 • Điều 80. Giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Điều 81. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 82. Hiệu lực và phạm vi thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 105/2018/NĐ-CP để xử lý: