Quyết định 829/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 829/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 829/QĐ-BTNMT năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 829/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 16/03/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Quyết định 829/QĐ-BTNMT năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1288/QĐ-BTNMT ngày ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi ...
 • QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Chương II PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
 • Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
 • Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
 • Điều 6. Phản hồi thông tin báo chí
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 8. Khen thưởng và kỷ luật
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 829/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 829/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 829/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 829/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 829/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật