Thông tư 67/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 67/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 67/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 06/08/2018 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, TRAO ĐỔI VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Điều kiện vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Quản lý về kỹ thuật
 • Điều 6. Quản lý về nghiệp vụ
 • Điều 7. Quản lý chứng thư số
 • Điều 8. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn thông tin áp dụng cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài ...
 • Điều 9. Khai thác, sử dụng thông tin
 • Điều 10. Kinh phí đảm bảo việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC: DANH MỤC CHUẨN THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI SẢN CÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 67/2018/TT-BTC để xử lý: