Thông tư 112/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 112/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 112/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 174/2015/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ ...
 • Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng ...
 • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 01/BK-HQ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU
 • Mẫu số 05/BK-HQ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU THUẾ
 • Mẫu số 15/BK-HQ BẢNG KÊ TRỪ LÙI TIỀN THUẾ, PHÍ, PHÍ NỘP TRƯỚC
 • PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 03 HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 02/SNV SỔ CÁI
 • Mẫu số 03/SNV SỔ QUỸ TIỀN MẶT
 • Mẫu số 04/SNV SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC
 • Mẫu số 06/SNV SỔ CHI TIẾT THU BÁN HÀNG TỊCH THU
 • Mẫu số 07/SNV SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
 • PHỤ LỤC SỐ 04 DANH MỤC, MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI THÍCH BÁO CÁO
 • Mẫu số: 02/BCTC BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ CHUYÊN THU
 • Mẫu số: 03/BCTC BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT
 • Mẫu số: 05/BCTC BÁO CÁO TỔNG HỢP THU THUẾ TẠM THU
 • Mẫu số: 09/BCTC BÁO CÁO THU PHÍ, LỆ PHÍ
 • Mẫu số: 10/ĐCKB BẢNG ĐỐI CHIẾU VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC SỐ THUẾ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 112/2018/TT-BTC để xử lý: