Thông tư 65/2018/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 65/2018/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 65/2018/TT-BQP quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 65/2018/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Đơn Ngày ban hành: 16/05/2018 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 65/2018/TT-BQP quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DOANH ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thu, nộp, quản lý và sử dụng khấu hao tài sản cố định
 • Điều 5. Chế độ thu, nộp
 • Điều 6. Quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định
 • Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH NỘP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM...
 • PHỤ LỤC II BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NỘP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 65/2018/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 65/2018/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 65/2018/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 65/2018/TT-BQP

Đang cập nhật