Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng Số hiệu: 25/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng Ngày ban hành: 04/09/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và thay thế Quyết định số 1717/2010/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 • Chương I VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ...
 • Điều 2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức ...
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 5. Biên chế
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Giám đốc Sở Y tế căn cứ quy định của pháp luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật