Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Số hiệu: 119/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 12/09/2018 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử
 • Điều 5. Loại hóa đơn điện tử
 • Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử
 • Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử
 • Điều 8. Định dạng hóa đơn điện tử
 • Điều 9. Hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử không hợp pháp
 • Điều 10. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy
 • Điều 11. Bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy hóa đơn điện tử
 • Điều 12. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Điều 13. Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Mục 1. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
 • Điều 14. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Điều 15. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Điều 16. Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Điều 17. Xử lý hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã
 • Điều 18. Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan ...
 • Điều 19. Xử lý sự cố
 • Mục 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
 • Điều 20. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • Điều 21. Lập và gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • Điều 22. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • Điều 23. Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của ...
 • Điều 24. Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập
 • Chương III XÂY DỰNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Mục 1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Điều 25. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn
 • Điều 26. Trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu
 • Mục 2. TRA CỨU, CUNG CẤP, SỬ DỤNG THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Điều 27. Đối tượng áp dụng
 • Điều 28. Nguyên tắc tra cứu, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử
 • Điều 29. Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Điều 30. Xây dựng Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử
 • Chương IV TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Điều 31. Nguyên tắc chung
 • Điều 32. Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ ...
 • Điều 33. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử với người mua dịch vụ
 • Điều 34. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử với cơ quan thuế
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 37. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
 • Mẫu số 01 TỜ KHAI Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử
 • Mẫu số 02 THÔNG BÁO Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử
 • Mẫu số 03 TỜ KHAI DỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA
 • Mẫu số 04 THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Mẫu số 05 THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN RÀ SOÁT
 • Mẫu số 06 ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
 • Mẫu số 07 THÔNG BÁO Về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 119/2018/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật