Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Trần Công Phàn, Lê Quý Vương, Nguyễn Khánh Ngọc, Lê Chiêm, Nguyễn Trí Tuệ Ngày ban hành: 29/06/2018 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP ...
 • Điều 3. Trách nhiệm của Trung tâm và Chi nhánh
 • Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
 • Điều 5. Trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng
 • Điều 6. Thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng
 • Chương III TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG; CƠ SỞ GIAM GIỮ, TRẠI ...
 • Điều 7. Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý
 • Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
 • Điều 9. Trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
 • Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở giam giữ, trại giam
 • Điều 11. Trách nhiệm của người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại giam
 • Chương IV ĐĂNG KÝ, TỪ CHỐI, HỦY BỎ VIỆC ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA; ĐĂNG KÝ, TỪ CHỐI VIỆC ĐĂNG KÝ NGƯỜI BẢO VỆ ...
 • Điều 12. Đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
 • Điều 13. Hiệu lực của việc đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương ...
 • Điều 14. Từ chối việc đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
 • Điều 15. Thông báo hủy bỏ việc đăng ký bào chữa
 • Chương V HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
 • Điều 16. Thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương
 • Điều 17. Nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương
 • Điều 18. Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương
 • Điều 19. Thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương
 • Điều 20. Nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương
 • Điều 21. Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 23. Kinh phí thực hiện
 • Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01 BẢN THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ1
 • Mẫu số 02 BIÊN BẢN Giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị ...
 • Mẫu số 03 THÔNG BÁO VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Mẫu số 04 THÔNG TIN VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 • Mẫu số 05 SỔ THEO DÕI VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
 • Mẫu số 06A BÁO CÁO Kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ...
 • Mẫu số 06B PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU NĂM1 (2)………
 • Mẫu số 06C BÁO CÁO SỐ LIỆU NĂM1 (3)………………… (CHÍNH THỨC)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật