Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Tiêu đề: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 Số hiệu: 58/2020/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 16/06/2020 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

 • LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
 • Chương l NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 4. Bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 6. Kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 7. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 9. Chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Chương II HÒA GIẢI VIÊN
 • Điều 10. Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên
 • Điều 11. Bổ nhiệm Hòa giải viên
 • Điều 12. Bổ nhiệm lại Hòa giải viên
 • Điều 13. Miễn nhiệm Hòa giải viên
 • Điều 14. Quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên
 • Điều 15. Khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
 • Điều 16. Trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định Hòa giải viên
 • Điều 17. Lựa chọn, chỉ định Hòa giải viên
 • Điều 18. Từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên
 • Điều 19. Những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 20. Thời hạn hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 21. Chuẩn bị hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 22. Phương thức hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 23. Nhiệm vụ của Hòa giải viên trong quá trình tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 24. Tiến hành phiên hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 25. Thành phần phiên hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 26. Trình tự phiên hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 27. Tiến hành phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 28. Thành phần phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 29. Hoãn phiền họp, mở lại phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 30. Trình tự phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 31. Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 32. Thủ tục ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành ...
 • Điều 33. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án
 • Điều 34. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án
 • Điều 35. Hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án
 • Điều 36. Đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành ...
 • Điều 37. Thủ tục đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại ...
 • Điều 38. Thủ tục giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ...
 • Điều 39. Quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ...
 • Điều 40. Chấm dứt hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Điều 41. Xử lý việc chấm dứt hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Án lệ về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Đang cập nhật