Thông tư 28/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 28/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 27/09/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 4. Trách nhiệm tham gia thị trường điện
 • Điều 5. Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện
 • Điều 6. Kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện
 • Điều 7. Thông tin thành viên tham gia thị trường điện
 • Điều 8. Đình chỉ tham gia thị trường điện của nhà máy điện
 • Điều 9. Chấm dứt tham gia thị trường điện
 • Chương III CÁC NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 10. Giới hạn giá chào
 • Điều 11. Giá trị nước
 • Điều 12. Giá thị trường điện toàn phần
 • Điều 13. Giá điện năng thị trường
 • Điều 14. Giá công suất thị trường
 • Điều 15. Hợp đồng mua bán điện dạng sai khác
 • Điều 16. Nguyên tắc thanh toán trong thị trường điện
 • Chương IV KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Mục 1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM TỚI
 • Điều 17. Kế hoạch vận hành năm tới
 • Điều 18. Phân loại các nhà máy thủy điện
 • Điều 19. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành năm tới
 • Điều 20. Dịch vụ phụ trợ cho kế hoạch vận hành năm tới
 • Điều 21. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới
 • Điều 22. Xác định giới hạn giá chào của tổ máy nhiệt điện
 • Điều 23. Xác định giá trần thị trường điện
 • Điều 24. Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất
 • Điều 25. Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường
 • Điều 26. Trình tự xác định giá công suất thị trường
 • Điều 27. Xác định tổng sản lượng hợp đồng năm
 • Điều 28. Xác định sản lượng hợp đồng tháng
 • Điều 29. Trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng
 • Điều 30. Xác định giá phát điện bình quân dự kiến cho năm N
 • Điều 31. Công bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới
 • Mục 2. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG TỚI
 • Điều 32. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành tháng tới
 • Điều 33. Tính toán giá trị nước
 • Điều 34. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh tháng tới
 • Điều 35. Điều chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
 • Điều 36. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng
 • Điều 37. Xác định sản lượng hợp đồng giờ
 • Điều 38. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng giờ
 • Mục 3. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN TỚI
 • Điều 39. Giá trị nước tuần tới
 • Điều 40. Xác định sản lượng hợp đồng của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 ...
 • Điều 41. Giới hạn giá chào của nhà máy thủy điện
 • Chương V VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Mục 1. VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI
 • Điều 42. Thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới
 • Điều 43. Bản chào giá
 • Điều 44. Sửa đổi bản chào giá
 • Điều 45. Chào giá nhóm nhà máy thủy điện bậc thang
 • Điều 46. Chào giá nhà máy thủy điện khác
 • Điều 47. Nộp bản chào giá
 • Điều 48. Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá
 • Điều 49. Bản chào giá lập lịch
 • Điều 50. Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới
 • Điều 51. Lập lịch huy động ngày tới
 • Điều 52. Công bố lịch huy động ngày tới
 • Điều 53. Hòa lưới tổ máy phát điện
 • Điều 54. Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất
 • Mục 2. VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIỜ TỚI
 • Điều 55. Dữ liệu lập lịch huy động giờ tới
 • Điều 56. Điều chỉnh sản lượng công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
 • Điều 57. Lập lịch huy động giờ tới
 • Điều 58. Công bố lịch huy động giờ tới
 • Mục 3. VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC
 • Điều 59. Điều độ hệ thống điện thời gian thực
 • Điều 60. Xử lý trong trường hợp hồ chứa của nhà máy thủy điện vi phạm mức nước giới hạn tuần
 • Điều 61. Can thiệp vào thị trường điện
 • Điều 62. Dừng thị trường điện
 • Điều 63. Khôi phục thị trường điện
 • Mục 4. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐIỆN TRONG VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 64. Xử lý điện năng xuất khẩu trong lập lịch huy động
 • Điều 65. Xử lý điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động
 • Điều 66. Thanh toán cho lượng điện năng xuất khẩu và nhập khẩu
 • Chương VI TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG VÀ THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Mục 1. SỐ LIỆU ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG
 • Điều 67. Cung cấp số liệu đo đếm
 • Điều 68. Lưu trữ số liệu đo đếm
 • Mục 2. TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG SUẤT THANH TOÁN
 • Điều 69. Xác định giá điện năng thị trường
 • Điều 70. Xác định công suất thanh toán
 • Điều 71. Xác định giá điện năng thị trường và công suất thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện
 • Mục 3. THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP
 • Điều 72. Sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện
 • Điều 73. Điều chỉnh sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện
 • Điều 74. Thanh toán điện năng thị trường
 • Điều 75. Thanh toán công suất thị trường
 • Điều 76. Khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện dạng sai khác
 • Điều 77. Thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện
 • Điều 78. Thanh toán khi dừng thị trường điện
 • Mục 4. THANH TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC
 • Điều 79. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng quay và dịch vụ điều tần
 • Điều 80. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát do ràng buộc an ...
 • Điều 81. Thanh toán cho các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày
 • Điều 82. Thanh toán khác
 • Mục 5. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN
 • Điều 83. Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện
 • Điều 84. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch
 • Điều 85. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán
 • Điều 86. Hồ sơ thanh toán điện năng
 • Điều 87. Hồ sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ
 • Điều 88. Hiệu chỉnh hóa đơn
 • Điều 89. Thanh toán
 • Điều 90. Xử lý các sai sót trong thanh toán
 • Chương VII PHẦN MỀM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 91. Phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 92. Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 93. Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 94. Kiểm toán phần mềm
 • Chương VIII HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Mục 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 95. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện
 • Điều 96. Quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện
 • Mục 2. QUẢN LÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 97. Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện
 • Điều 98. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện
 • Điều 99. Bảo mật thông tin thị trường điện
 • Điều 100. Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin
 • Điều 101. Lưu trữ thông tin thị trường điện
 • Mục 3. BÁO CÁO VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 102. Công bố thông tin vận hành thị trường điện
 • Điều 103. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện
 • Điều 104. Kiểm toán số liệu và tuân thủ trong thị trường điện
 • Chương IX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Mục 1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Điều 105. Trình tự giải quyết tranh chấp trong thị trường điện
 • Điều 106. Trách nhiệm của các bên trong quá trình tự giải quyết tranh chấp
 • Điều 107. Thông báo tranh chấp và chuẩn bị đàm phán
 • Điều 108. Tổ chức tự giải quyết tranh chấp
 • Điều 109. Biên bản tự giải quyết tranh chấp
 • Điều 110. Giải quyết tranh chấp tại Cục Điều tiết điện lực
 • Mục 2. XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 111. Phát hiện và trình báo vi phạm
 • Điều 112. Xác minh hành vi vi phạm
 • Điều 113. Lập Biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 114. Xử lý vi phạm
 • Chương X TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 115. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
 • Điều 116. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Điều 117. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
 • Điều 118. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 LỊCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 2 MẪU BẢNG GIÁ TRẦN BẢN CHÀO CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 3 MẪU BẢN CHÀO GIÁ
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN NGÀY
 • PHỤ LỤC 5 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN THÁNG
 • PHỤ LỤC 6 DỮ LIỆU PHỤC VỤ TÍNH TOÁN THANH TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2018/TT-BCT để xử lý: